საოფისე მარაგების მართვა

კომპანიები, რომლებიც საოფისე საქმიანობას ეწევიან, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის აღრიცხული ქონდეთ ისეთი სასაქონლო მატერიალური მარაგები, როგორებიც არის: საკანცელარიო ნივთები, საწმენდი საშუალებები, ყოველდღიური მოხმარების მარაგები და სხვა. ხშირად არ კეთდება იმის ანალიზი, თუ რა რაოდენობის და თანხის საოფისე მარაგების შესყიდვას ახორციელებს კომპანია თვის ჭრილში და არ კონტროლდება ხშირად შესავსები მარაგები.

მომსახურების შინაარსი
 • კომპანიებისთვის საოფისე მარაგების კონტროლი
 • საოფისე მარაგებზე დანახარჯების რეპორტის მომზადება
 • ყველაზე ხშირად და ყველაზე იშვიათად გახარჯვადი მარაგების ანალიზი
 • რამდენად შედეგიანად მუშაობენ მარაგების შევსებასა და შესყიდვაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები კომპანიაში (სამუშაოს შესრულებისას ხარვეზების რეკომენდაციებად მიწოდება).

სერვისის ბენეფიტები

 • საოფისე მარაგების დანაკლისის პრევენცია
 • უხარისხო, წუნდებული და ვადაგასული მარაგების იდენტიფიცირება და კომპანიის მარაგებიდან ამოღება
 • კომპანიაში არსებული შესყიდვების გადამოწმება
 •  მარაგების ფასების ცვლილების რეპორტი
 • კომპანიაში არსებული ყოველთვიური ხარჯების ანალიტიკა
  რეკომენდაციები მარაგებზე ხარჯების დაზოგვის კუთხით.