აქტები

ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის აქტი - შაბლონი

სასაქონლო მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაციის აქტი - შაბლონი

ნედლეულის ინვენტარიზაციის აქტი - შაბლონი