ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაცია

ინვენტარიზაციის მომსახურება – ბიზნესის მართვის და სწორი სტრატეგიის შემუშავებისთვის მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა აქტივებს ფლობს ორგანიზაცია, რა მდგომარეობაში იმყოფება ისინი, რა ნარჩენი მომსახურეობის ვადა აქვთ და რა ხარჯების გათვალისწინება არის საჭირო ორგანიზაციის უხარვეზო საქმიანობის გაგრძელებისთვის. ზემოაღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტა, ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვის სანდოობის უზრუნველყოფა და სწორი მენეჯერული აღრიცხვა, მოითხოვს ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციას.

მომსახურების შინაარსი
 • ძირითადი საშუალებების დათვლა
 • ძირითადი საშუალებების დასტიკერება
 • ძირითადი საშუალებების დასურათება
 • ფილიალების მიხედვით დაყოფა
 • ინვენტარიზაციის საბოლოო შედეგების მიხედვით ფაილის მომზადება
 • ჩატარებული ინვენტარიზაციის საბოლოო ფაილის მიხედვით ძირითადი საშუალებების მეჩინგი
 • ძირითადი საშუალებების ობიექტების მიხედვით ფაილში განაწილება
 • ინვენტარის შესაბამის პიროვნებებზე დაწერა
ძირითადი საშუალების დამახასიათებელი შემდგომი პარამეტრების შემოწმება და დაზუსტება
 • დასახელება
 • საინვენტარო ნომერი
 • გამოშვების წელი
 • შეძენის, ექსპლუატაციის წელი
 • ადგილმდებარეობა
 • მოდელი, ტიპი
 • სიმძლავრე, ზომა, რაოდენობა, წონა
 • საქარხნო ნომერი
 • ძირითადი საშუალების ტიპზე დამოკიდებულად, სხვა პარამეტრების დაზუსტება