ექსპორტის სექტორი

კომპანიები, რომლებიც ექსპორტის სექტორში ოპერირებენ, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის ქონდეთ სასაქონლო მატერიალური მარაგები და საწარმო ნედლეული აღრიცხული. ისინი როგორც იმპორტს, ასევე ადგილობრივ შესყიდვას, დოკუმენტაციის და ფაქტობრივ ნაშთის ერთმანეთთან შედარებით უნდა აღრიცხავდნენ. ექსპორტის დროს მნიშვნელოვანია გასაყიდი პროდუქციის დოკუმენტაციის დასახელებებისა და რაოდენობების შესაბამისად აღრიცხვა.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • საექსპორტო პროდუქციის კონტროლი
  • საექსპორტო პროდუქციაზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • საექსპორტო პროდუქციის სწორად დასაწყობების კონტროლი