იმპორტის სექტორი

კომპანიები, რომლებიც იმპორტის სექტორში ოპერირებენ, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის ქონდეთ სასაქონლო მატერიალური მარაგები აღრიცხული. ისინი იმპორტის მიღებისას დოკუმენტაციას და ფაქტობრივ ნაშთს, ერთმანეთთან შედარებით უნდა აღრიცხავდნენ.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • იმპორტირებული პროდუქციის დათვლა და რაოდენობების დოკუმენტებთან შედარება
  • პროდუქციაზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა