საწარმო სექტორი

კომპანიები, რომლებიც საწარმო სექტორში ოპერირებენ, მათთვის მნიშვნელოვანია შესყიდვების სწორად აღრიცხვა, იქნება ეს იმპორტი თუ ადგილობრივი შესყიდვა. ასევე მნიშვნელოვანია ნედლეულის წარმოების კონტროლი, როგორც სწორი კალკულაციების ასევე გარემო პირობების გათვალისწინებით. საყურადღებოა წარმოებული პროდუქციის სწორად დასაწყობება.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის კონტროლი
  • წარმოების კალკულაციების აწყობა და კონტროლი
  • სასაქონლო მატერიალური მარაგების კონტროლი
  • წარმოებისთვის საჭირო დანახარჯების კონტროლი
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა