სასაწყობე სექტორი

კომპანიები, რომლებიც სასაწყობე სექტორში ოპერირებენ, მნიშვნელოვანია საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის ქონდეთ სასაქონლო მატერიალური მარაგები აღრიცხული. ისინი როგორც იმპორტს, ასევე ადგილობრივ შესყიდვას, დოკუმენტაციის და ფაქტობრივ ნაშთის ერთმანეთთან შედარებით უნდა აღრიცხავდნენ. სასაწყობე საქმიანობის დროს, ზედმეტობა-დანაკლისის თავიდან ასაცილებლად, მნიშვნელოვანია პროდუქციის საწყობში სწორად განლაგება და აღიცხვა.

მომსახურების შინაარსი
  • გენერალური ინვენტარიზაციის ჩატარება
  • საწყობის სწორად დაგეგმარება
  • საწყობში არსებულ პროდუქციაზე პასუხისმგებელი პირების კონტროლი
  • ზედმეტობისა და დანაკლისის გამოვლენა